Webcast Day 1

Dr. Akhtar Hussain.
Dr. Anil Bhoraskar.
Dr. A. Ramachandran
Dr. Sambit Das
Dr. D. C. Sharma
Dr. Sujoy Ghosh
Dr. Wasim Hanif
Dr. Kashyap Patel
Dr. Ashish Thakur
Dr. Naresh Kanumalli.
Dr. Simon Heller
Dr. Antonio Cereilo
Dr. Sujoy Majumdar
Dr. Anoop Misra
Dr. V. Mohan
Dr. Binayak Sinha
Dr. Itamar Raz
Dr. Rakesh Sahay
Dr. Leszek Czupryniak
Dr. Sunder Mudaliar
Dr. Guillermo Umpierrez
Dr. Paresh Dandona
Dr. Arjun Baidya
Dr. Ashish Dengra
Dr. Anjali Bhatt
Dr. Vitull Gupta
Dr. Iryna Vlasenko
Dr. Jackie Kassouf Maalouf
Dr. Manisha Singh
Dr. Vijay Viswanathan
Dr. Jayesh Shah
Dr. Samar Banerjee
Dr. Anuj Maheshwari
Dr. Usha Sriram
Dr. Aravinda Jagdeesha
Dr. Anil Kumar Virmani
Dr. A. K. Singh
Dr. Apoorva Gomber
Dr. Nidhi Garg
Dr. Rajaram Karne
Dr. Mandeep Bajaj