Webcast Day 3

Dr. A. Muruganathan
Dr. Krishna Seshadri
Dr. Rajeev Chawla
Dr. Soumik Goswami
Dr. Ramesh Goyal
Dr. Abhay Sahoo
Dr. Rajesh Rajput
Dr. Shehla Shaikh
Dr. Shalini Jaggi
Dr. Vipul Chavda
Dr. Mangesh Tiwaskar
Dr. Arvind Gupta
Dr. R. M. Anjana
Dr. Meena Chhabra
Dr. Minal Mohit
Dr. Archana Sarda
Dr Pankaj N Suranghe
Dr. L. Sreenivasa Murthy
Dr. Bhavna Sosale
Dr. Brij Mohan
Dr. Dharmendra Panchal
Dr. Kiran Shah
Dr. Bijay Patni
Dr. Akash Singh
Dr. Raka Sheohare
Dr. Deepak Jumani